PK elektrotechniky, výpočtovej techniky a prax

Predseda predmetovej komisie: Ing. Hadár František

Členovia predmetovej komisie:

Ing. Benčík František
Mgr. Dlugošová Júlia
Ing.  Habo  Ľubomír
Ing.  Hanuľák  Karol
Mgr. Juraj Kasan
Mgr. Kulkovský Anton
Ing.  Medvecký  Ján
Ing.  Mikšovský  Milan
Ing.  Mores  Jozef
Ing. Alena Pakosová
PaedDr. Spišský   Peter
Mgr. Svetláková Miroslava
Ing.  Vajduliak Juraj
Ing.  Uhlíková Ľudmila

Predmetová komisia elektrotechniky a výpočtovej techniky  zabezpečujeme vyučovanie hlavne  v odboroch:
• elektrotechnika – POČÍTAČOVÁ A KOMUNIKAČNÁ TECHNIKA,
• technické a informatické služby – INFORMATICKÉ SLUŽBY,
. mechatronika,
. technické lýceum

Vo vyučovacom procese využívame najmodernejšie metódy výučby, výpočtovú techniku a informačné technológie.

Vedomosti získavajú študenti na výkladových hodinách , praktických cvičeniach v povinných a voliteľných predmetoch.

Žiacke projekty v škol. roku 2016-2017 …

Žiacke projekty v škol.roku 2015-2016 …

Popis predmetov …

Žiacke projekty

Študijné  materiály

Mladý vedec – Teslov transformátor

Elektrotechnická spôsobilosť

Pokyny ku skúške:

Žiaci, ktorí chcú vykonať skúšku odbornej spôsobilosti elektrotechnikov –  § 21 podľa vyhlášky MPSVR SR č..508/2009 Z.z. musia odovzdať prihlášku na túto skúšku  s vyjadrením lekára. Prihlášku si môžete stiahnuť na konci tohoto textu. Skúšku odbornej spôsobilosti elektrotechnikov môžu prihlásení žiaci konať za predpokladu, že úspešne vykonajú maturitnú skúšku. Skúšky z ELS sa budú konať v maturitnom týžni (štvrtok, piatok). Skúšky ELS pozostávajú z testu a ústnej skúšky. Žiak, ktorý nevyhovie na teste z ELS nemôže konať ústne skúšky. Podmienkou účasti na ústnych skúškach je, aby absolvent vyhovel na teste. t. j.  ak dosiahne počet správnych odpovedí   75 % z celkového počtu otázok.

Prihlášku si môžete stiahnuť   Prihláška …