PK prírodovedných predmetov a telesnej a športovej výchovy

Predseda predmetovej komisie:  RNDr. Jana Pazúriková

Členovia PK:

PaedDr. Táňa Genšorová

RNDr. Štefánia Škuligová

Mgr. Zuzana Šimurdiaková

Ing. Jana Dreveňáková

Mgr. Zdenko Remiaz

Mgr. Vladimír Šlesar

Ing. Eva Šurinová

Predmety začlenené do PK

Matematika, aplikovaná matematika, fyzika, aplikovaná fyzika,  chémia, biológia, geografia, telesná a športová výchova

Aktivity v rámci prírodovedných predmetov

 • Účasť žiakov v matematickej súťaži Pangea
 • Exkurzia žiakov v jadrovej elektrárni Mochovce
 • Exkurzia žiakov v bioplynovej stanici v Tvrdošíne
 • Účasť žiakov na Medzinárodnom festivale filmov Ekotopfilm
 • Matematické krúžky – príprava žiakov na maturitnú skúšku, konzultačné hodiny pre žiakov

Športové aktivity žiakov

 • V rámci kurzu pohybových aktivít so zameraním na zimné športy sa  pravidelne  žiaci  1.ročníka zúčastňujú lyžiarskeho kurzu v Spálenej doline v Roháčoch
 • V rámci kurzu „Ochrana života a zdravia“ pre žiakov 1.a2.ročníka turistika v krásnom prostredí  Roháčov
 • Armwrestling – silná ruka – súťaž pre žiakov stredných škôl.
 • Školská futsalová liga – súťaž pre všetky triedy Spojenej školy
 • Účasť žiakov na športových súťažiach v futbale, florbale, basketbale, volejbale, cezpoľnom behu, šachu, kalokagatii, armwrestlingu.
 • V rámci mimoškolských aktivít krúžky pre žiakov – športové hry(volejbal, florbal), šachový, basketbalový.

MATURITA

Z matematiky je dobrovoľná maturitná skúška, ktorá pozostáva z externej a ústnej formy  internej časti. Zadania z externej časti sú uverejnené na www.nucem.sk.

Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku sú na stránke  www.statpedu.sk

WWW stránky

www.oskole.sk, www.priklady.eu, www.infovek.sk, https://www.hackmath.net/sk

Úspechy žiakov v školskom roku 2016/2017:

 • Družstvo chlapcov(Jakub Hrobár –I.C, Mário Košút, Martin Ovšák . III.F) – 3.miesto v krajskom kole, cezpoľný beh
 • Družstvo chlapcov – 2.miesto v krajskom kole vo florbale
 • Silná ruka 2016 – 3. miesto v celoslovenskom finále, Janka Žuffová