Študijné odbory

Pozrite si naše video:

https://www.youtube.com/watch?v=SCgqSi3Z18A

Študijné odbory platné pre školský rok 2017/2018:

PROFIL ABSOLVENTA – 2675 M ELEKTROTECHNIKA  – žiaci získajú špecializáciu v oblasti telekomunikačných, rádiokomunikačných zariadení, počítačových systémov, televíznej, satelitnej techniky a komunikačných sietí. Sú schopní obsluhovať, vykonávať údržbu a prepájať zariadenia pre príjem a spracovanie televízneho  signálu, vykonávať manuálne práce  pri montáži káblových rozvodov, televíznych a satelitných antén. Žiaci môžu absolvovať skúšku odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.   Učebný plán …

PROFIL ABSOLVENTA – 3917 M TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY (študijný odbor platný pre 3., 4. ročník) – žiaci budú schopní vykonávať práce asistenta technických hospodárskych pracovníkov v priemyselných odvetviach národného hospodárstva, v súkromnom i štátnom sektore. Dokážu riešiť technické problémy.  Žiaci môžu absolvovať skúšku odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.   Učebný plán …

PROFIL ABSOLVENTA – 6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA – žiaci budú po zapracovaní pripravení na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu atď.  Učebný plán …

PROFIL ABSOLVENTA –  3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM – žiaci  sú schopní vykonávať práce asistenta technických hospodárskych pracovníkov v priemyselných odvetviach, budú pripravení na štúdium na VŠ.Odbor je určený pre žiakov so záujmom o prírodné vedy a techniku.  Učebný plán – 1., 2., 3., roč. …Učebný plán – 4. roč. …

PROFIL ABSOLVENTA – 2387 M MECHATRONIKA – žiaci získajú vedomosti a zručnosti z oblasti zobrazovania strojových súčiastok, konštrukčných a technologických postupov, základov elektrotechniky, automatizácie, elektroniky a vedomosti ekonomického charakteru. Sú schopní opravovať a obsluhovať konvenčné stroje a zariadenia, poznajú technológiu opráv. Mechatronika spája súčasné poznatky z elektrotechniky, elektroniky, aplikovaného softvéru, mechaniky, informačných a počítačových systémov. Žiaci môžu absolvovať skúšku odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Učebný plán – 1., 2., 3. roč. …Učebný plán – 4. roč. …

PROFIL ABSOLVENTA – 2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE – žiaci získajú informácie o moderných digitálnych technológiách. Následne môžu vedomosti a zručnosti aplikovať v odbornej prexi ako správca počítačovej siete, správca informačného systému, servisný technik počítačov, databázový administrátor,atď. Učebný plán …