Pre maturantov

MATURITA 2018 …

Termíny PČOZ MS 2018 …

Maturitná skúška

MS  prebieha v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, Vyhláškou MŠ SR č. 318/2008 a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 209/2011 o ukončovaní štúdia na stredných školách.

Predmety MS

Žiak SOŠ s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:

 1. slovenský jazyk a literatúra
 2. cudzí jazyk ( anglický, nemecký jazyk)
 3. teoretická časť odbornej zložky
 4. praktická časť odbornej zložky

Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy.

MS má dve časti:

 1. externá časť -EČ MS–  je centrálne vypracovaný test jednotný pre žiakov všetkých stredných škôl  a robí sa z predmetov  slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky  a matematika 
 2. interná časť –  IČ pozostáva z:
 1.  písomnej formy – PFIČ MS v predmete slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky
 2. z ústnej formy –  ÚFIČ MS zo SJL, cudzieho jazyka, praktickej časti odbornej zložky a teoretickej časti  odbornej zložky.

Prihlásenie na MS:

Na maturitnú skúšku sa prihlasuje žiak 4. ročníka do 30. septembra u svojho triedneho učiteľa.

Pri prihlasovaní na MS si vyberie cudzí jazyk a úroveň MS z cudzieho jazyka.

Úrovne MS z cudzieho jazyka sú dve:

B 2 – vyššia úroveň

B 1 – nižšia úroveň

Prihlási sa tiež (ak má záujem) na vykonanie dobrovoľnej MS: matematika, druhý cudzí jazyk.  Z tohto cudzieho jazyka žiak vykoná len ústnu formu MS. Na prihláške pri dobrovoľnej MS z matematiky žiak  vyznačí, na ktorú časť sa prihlasuje – EČ, ÚFIČ.

Termíny konania MS:

1. externá časť a písomná forma internej časti MS

13.marec 2018 slovenský jazyk a literatúra,
14.marec 2018 anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk
15.marec  2018 matematika

2. praktická časť odbornej zložky MS prvý májový týždeň 2018

3. ústna forma internej časti maturitnej skúšky máj 2018

Hodnotenie MS:

Ak má MS v príslušnom predmete viac častí, hodnotí sa každá osobitne. Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či žiak v predmete zmaturoval alebo nezmaturoval. Externá časť sa hodnotí percentom úspešnosti (pomer počtu správnych odpovedí k počtu všetkých odpovedí) a percentilom     (vyjadruje, koľko percent všetkých žiakov dosiahlo horší výsledok v danom predmete ako hodnotený žiak). Písomná forma sa hodnotí percentom úspešnosti. Ústna forma sa hodnotí stupňom prospechu.

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti MS:

 1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v PFIČ MS (sloh) získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ MS (test) získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov,  alebo
 2. je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v PFIČ MS (sloh) získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS (test) získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

Dobrovoľný predmet matematika má EČ MS (test). Žiak úspešne vykoná EČ MS z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov. Tento výsledok sa zapisuje do maturitného protokolu a na maturitné vysvedčenie.

Ak žiak získal menej ako 33% výsledok sa zapíše do maturitného protokolu (zostáva v škole) a na maturitnom vysvedčení sa neuvádza.  Táto skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie MS.

Opravná MS:

Ak žiak neúspešne vykonal MS z niektorého predmetu (najviac z dvoch predmetov), školská maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú MS v mimoriadnom skúšobnom období (september, február nasledujúceho školského roka).

Ak žiak neúspešne vykonal MS z viac ako dvoch predmetov,   školská maturitná komisia môže povoliť žiakovi opakovať celú MS. Opravnú skúšku musí žiak robiť na tej škole, kde maturoval a musí ju vykonať najneskôr do 3 rokov od ukončenia posledného ročníka štúdia.

O vykonanie opravnej maturitnej skúšky žiak požiada písomne na formulári, kde uvedie potrebné náležitosti.

Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási do 30.júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka.

Odkazy na legislatívu:

 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, Vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách –  www.minedu.sk
 • Cieľové požiadavky na MS z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyka a matematika sú uvedené na www.statpedu.sk
 • Informácie o maturitnej skúške sú uvedené na www.nucem.sk v časti maturita

Ako na vysokú školu – spravodaj:

Kód školy potrebný pre vyplnenie prihlášky na VŠ
OA 710 216 556
SPŠ I. G. 710 261 640 alebo 000161519

Ako na vysokú školu – Spravodaj1

Ako na vysokú školu – Spravodaj2