Školské informačné centrum

AKTIVITY v informačnom centre:

Na skládky nie sme krátki …

Hviezdoslavov Kubín …

Informačné centrum sa nachádza v druhej budove školy na prvom poschodí. Jeho súčasťou je aj školská knižnica. Založenie školskej knižnice sa datuje do roku 1968. Nachádzala sa vtedy v dvoch kabinetoch. V jednom kabinete bola Beletria a v druhom odborná literatúra. Zmena nastala až v roku 1996, keď boli zlúčené spomínané dve časti do jednej veľkej miestnosti o ploche 108 m2 v priestoroch vtedajšej Strednej priemyselnej školy.Intenzívne sme pracovali na zmene z tradičnej knižnice na moderné informačné centrum. Z finančných prostriedkov školy bol zakúpený integrovaný knižno-informačný systém Libris. Tento program nám zjednodušil prácu v knižnici. Každá knižná jednotka má svoj výpožičny kód. Vyrábame pre čitateľov čitateľské preukazy s registračnými kódmi.
Výpožičky sa uskutočňujú cez počítač. Máme rýchly prehľad o aktuálnom stave knižných jednotiek, takže vieme presne určiť, ktoré knižné jednotky sa v knižnici nachádzajú a ktoré sú vypožičané. Knižnica obsahuje 12 tis. knižných jednotiek.

Naša škola nemala finančné prostriedky na zakúpenie nových PC zostáv a zmodernizovanie knižnice, preto pracovníčka IC vypracovala projekty  ktoré boli podporené Ministerstvom školstva. V prvom projekte v r. 2006 sme získali 96 000,- Sk  a  kúpili sa  3 ks PC zostáv a knihy v hodnote 30 000,- Sk. V druhom projekte v roku 2008 sme získali 100 000,- Sk a zakúpili sa 2 ks PC zostav a knihy v hodnote 50 000,- Sk. V súčasnosti sa v knižnici nachádza  6 ks počítačových zostáv a tri tlačiarne, 1 ks moderní kopírovací stroj. Žiaci majú k dispozícií 5 ks. počítačov s pripojením na Internet. Tieto PC využívajú na vyhľadávanie rôznych informácií pri plnení školských úloh. Nové stoly pod PC zostavy 5 ks  a nové stoličky 20 ks , veľkých písacích stolov 5 ks, koberec 1 ks boli zakúpené z prostriedkov Bakalár, neinvestičný fond rozvoja SPŠ a OA Tvrdošín. Správna rada Bakalár rozhodla v obidvoch realizovaných projektoch dofinancovanie projektu.

V Informačnom centre platia takéto pravidlá:
-žiaci môžu využívať služby v Informačnom centre len pred a po vyučovaní,
počas voľných vyučovacích hodín a v priebehu prestávky
– žiaci nesmú tráviť čas v IC počas riadnych  vyučovacích hodín!
– vyučujúci nesmú posielať žiakov do IC v priebehu vyučovania !!!
– čitatelia nesmú prinášať do priestorov
– informačného centra potraviny a konzumovať ich
– tašky si odkladajú na určené miesto!

Pracovná doba v IC:
06.45    –    11.45 hod.
11.45    –    12.15 hod.     / IC  je  ZATVORENÉ prestávka na obed /
12.15    –    14.30 hod.

VÝPOŽIČNY PORIADOK  INFORMAČNÉHO CENTRA A ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

1. Členom  Informačného centra (IC) sa môže stať každý zamestnanec a žiak Spojenej školy Tvrdošín.
Žiaci  pri nástupe do prvého ročníka obdržia Čitateľský preukaz. Tento preukaz slúži na vypožičanie kníh ale aj ako vstupný preukaz do Informačného centra ( IC), kde žiak využíva aj ostatné služby napr. kopírovacie, tlačové služby a prístup na Internet. Poplatok za tento preukaz na celé obdobie štúdia na našej škole je 1,50 EUR. Strata Čitateľského preukazu sa hradí poplatkom 1,50 EUR. Čitateľský preukaz je žiak povinný odovzdať pri podpise výstupného listu.

2. Doba na vrátenie vypožičanej literatúry pre študentov je nasledovná:
– odporúčaná literatúra               – max.  2týždne
– ostatná literatúra                    – max. 1mesiac
– časopisy                                – max. 1týždeň
– audio nosiče (CD,MG,LP)           – max. 1týždeň

Katalógy a záverečné práce žiakov a  kopky  sú určené len pre prezenčné výpožičky!

3. Čitateľ si môže absenčne vypožičať najviac 5 zväzkov. Výpožična lehota je jeden mesiac, môže sa predĺžiť o ďalší (najviac dvakrát po predložení publikácie), ak knihy nežiada iný čitateľ. Výpožična lehota odporúčanej literatúry je dva týždne. Predĺžiť sa môže len raz o ďalšie dva týždne. Na konci školského roka je povinný každý čitateľ vrátiť všetky vypožičané
dokumenty.

4. IC má právo vyberať za nedodržanie výpožičnej lehoty poplatok 1 EUR  za každý dokument a prekročený týždeň.

5. Ak čitateľ stratí vypožičaný dokument, IC má právo požadovať náhradu vo výške päťnásobku hodnoty dokumentu.

6. Čitateľ zodpovedá za vypožičané dokumenty, ich evidencia sa vedie v čitateľskom liste, cez počítač. Vrátenie diela knižnica potvrdí čitateľovi v čitateľskom liste v jeho prítomnosti. Je zakázané požičiavať dokumenty z knižnice ďalším osobám.

7. Čitateľ je povinný:
– vo vlastnom záujme si prezrieť dokumenty a akékoľvek poškodenie oznámiť knižnici,
– zaobchádzať s vypožičanými dokumentmi starostlivo, nevpisovať do nich poznámky a text nepodčiarkovať
– vrátiť vypožičaný dokument v takom stave v akom ho prevzal,
– oznámiť knižnici každú zmenu v identifikačných údajoch (bydlisko, meno,…)
– správať sa v priestoroch knižnice podľa pokynov vedúcej IC.

8. Čitatelia nesmú prinášať do priestorov knižnice potraviny,  nápoje a konzumovať ich, Tašky a osobné veci si  odkladajú na určené miesto.

9. Čitateľ má právo využívať priestory knižnice a IC na individuálne štúdium pred a po vyučovaní, počas voľných vyučovacích hodín a v priebehu všetkých prestávok.

10. Knižnica si vyhradzuje právo vyžiadať od čitateľa v odôvodnených prípadoch
vypožičaný dokument pred uplynutím výpožičnej lehoty.