PK ekonomických predmetov

Predseda predmetovej komisie: Ing. Kolejáková Irena

Členovia predmetovej komisie:

Ing. Dreveňáková Jana
PaedDr. Planietová Anna
Ing. Sabová Monika
Ing. Šurinová Eva

Odborné predmety

Ekonomika

Predmet ekonomika je základným odborným predmetom v sústave odborných ekonomických predmetov. Obsahuje ekonomické pojmy, kategórie, javy, procesy a vzťahy medzi nimi, ktorých zvládnutie je predpokladom štúdia všetkých ostatných odborných predmetov: účtovníctvo, hospodárske výpočty, tovaroznalectvo, základy práva, administratíva a korešpondencia, ekonomické cvičenia, základy makroekonómie, aplikovaná informatika, aplikovaná ekonómia a ostatné. Pri výuke sa využívajú moderné vyučovanie prostriedky a postupy, originály tlačív, formulárov, príslušné právne predpisy a právne normy, výpočtová technika a odborná tlač.

Súčasťou predmetu ekonomika je dvojtýždňová súvislá odborná prax vo vybraných podnikoch, bankách, inštitúciách, v orgánoch štátnej správy a samosprávy,  kde si môžu získané teoretické vedomosti upevniť konkrétnou vykonávanou prácou.

Základy makroekonómie

 Predmet  základy  makroekonómie je odborným predmetom, ktorý má v sústave odborných predmetov špecifické postavenie. Zaradením do učebného plánu v štvrtom ročníku nadväzuje na odborné vedomosti, ktoré žiaci získali v základných odborných predmetoch z oblasti mikroekonomiky a rozvíja ich z makroekonomického aspektu.

Účtovníctvo

Spolu s ekonomikou tvorí základný a maturitný predmet. Jeho cieľom je naučiť študentov základy podvojného a jednoduchého účtovníctva v podnikateľských účtovných jednotkách, zvládnuť problematiku účtovnej dokumentácie, účtovnej závierky a dokázať analyzovať finančnú situáciu podniku. Pochopiť podstatu a odlišnosti účtovania v bankách, poisťovniach a v rozpočtových a príspevkových organizáciách. Súčasťou výučby je využívanie ekonomického softvéru OMEGA.

Základy práva

 Predmet základy práva poskytuje žiakom stručný prehľad o právnom systéme Slovenskej republiky a o jednotlivých právnych odvetviach. Cieľom učiva vzdelávacieho okruhu základy práva je vybaviť žiakov kompetenciami, ktoré ich vedú k utváraniu právneho vedomia na úrovni potrebnej pre výkon povolania. Žiaci získajú základné poznatky o právnych predpisoch a o  ich praktickom uplatnení. Naučia sa orientovať v platnom právnom poriadku a ustanoveniach obchodného, občianskeho, rodinného, živnostenského a pracovného práva.

Tovaroznalectvo

 Cieľom predmetu je poskytnúť žiakom základné vedomosti o surovinách na výrobu výrobkov, odborné vedomosti o sortimentných druhoch tovarov, o ich charakteristike, úžitkových vlastnostiach, spôsoboch používania, zásadách ošetrovania, skladovania a hodnotenia tovaru. V rámci učiva sa žiaci oboznámia s typickými znakmi hlavných druhov tovarov. Predmet je tiež zameraný  na výchovu spotrebiteľského vedomia u žiakov s cieľom získať správne spotrebiteľské vedomosti, zručnosti a postoje a aktívne využívať spotrebiteľské práva. Poznatky získané v predmete sa môžu využiť aj v iných odborných predmetoch – ekonomika, základy práva.

Hospodárske výpočty

Predmet matematicko – ekonomické výpočty sa zaraďuje medzi odborné predmety praktického zamerania. V predmete sa využívajú medzipredmetové vzťahy s matematikou, ekonomikou a účtovníctvom. Úlohou predmetu je súčasne vytvoriť základy pre rozvoj logického myslenia žiakov v nadväznosti na jeho uplatnenie pri rozvíjaní  matematicko- štatistických schopností s ich využitím v ekonomických úlohách. Súčasne tento predmet rozvíja u žiakov zmysel pre tvorivosť, samostatnosť, presnosť a precíznosť, pričom žiaci získavajú základné zásady cieľavedomosti a systematickej práce.

Ekonomické cvičenia

 Ekonomické cvičenia sú jedným z profilových odborných ekonomických predmetov. Vyučovanie je zamerané na plynulý prechod absolventa z oblasti teoretickej prípravy do praktického prejavu získaním a osvojením si základných pracovných postupov, samostatnosti pri riešení úloh, získať skúsenosti z tímovej práce, získať predstavu o ekonomických procesoch v reálnej praxi. Predmet poskytuje žiakom kompletné a súhrnné vedomosti a návyky z oblasti odborných ekonomických predmetov s osobitným dôrazom na ich využitie a uplatnenie v praktických úlohách s využitím ekonomického softvéru OMEGA.

Aplikovaná informatika

Predmet aplikovaná informatika súvisí s učivom predmetu informatika, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete súvisia s využitím aplikačných programov z kancelárskych programových balíkov. Zoznámia sa s možnosťami počítačových programov a spôsobom ich ovládania a obsluhy, naučia sa pracovať a využívať aplikačné programy pre tvorbu textových a prezentačných dokumentov, ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu. Naučia sa vyhľadávať informačné zdroje a potrebné informácie a spracovať ekonomickú agendu firmy vybraným ekonomickým softvérom – Alfa, Omega, Olymp.

Administratíva a korešpondencia

Cieľom predmetu je naučiť študentov ovládať desaťprstovú hmatovú metódu, vyhotovovať tabuľky, dodržiavať platné normy pri písaní a formálnej úprave obchodných listov, vypracovávať vecne, gramaticky, štylisticky a formálne správne písomnosti z administratívnej praxe.

Voliteľné predmety

Aplikovaná ekonómia

JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby sa rozvíjali vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné kompetencie študentov. Program je usporiadaný do jednotlivých modulov. Vo veľkej miere využíva On-line vzdelávanie a praktické vzdelávanie vo vlastnej firme.

Etika v podnikaní

Vzdelávací program JA Etika v podnikaní prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt, podnecuje medzi študentami diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov bez ohľadu na rasu či národnosť a prebúdza v nich záujem o chápanie a rešpektovanie odlišností.Program je pre stredoškolákov zaujímavý aj tým, že prostredníctvom online komunikačných aktivít sa podieľajú o svoje názory na riešenie etických problémov v prípadových štúdiách so študentami na celom Slovensku, pretože program prebieha simultánne v tom istom čase vo všetkých zúčastnených školách.

Podnikanie v cestovnom ruchu

Program hravou formou učí žiakov umeniu komunikácie a vnímaniu okolia z pohľadu zahraničných návštevníkov, rozpoznávanie ich záujmov, potrieb a priorít pri návšteve Slovenska. Informácie získavajú žiaci na internete a priamou komunikáciou v teréne. Spoznávajú tak tradície a záujmy iných kultúr, čo využívajú pri zostavení ponuky pre návštevníkov. Významnú úlohu zohráva aj On-line učebnica, ktorá približuje podnikateľské prostredie.

Myslím ekonomicky

Je nový inovatívny vyučovací predmet. Patrí do skupiny povinne voliteľných predmetov, ktorí si môžu študenti vybrať v 4. ročníku v študijnom odbore TIS. Predmet vznikol prepojením viacerých moderných ekonomických projektov: e-learningová učebnica ekonómie, myslím ekonomicky a stredoškolský podnikateľský zámer. Za všetky projekty môžu študenti získať certifikát.

Účtovníctvo v praxi

Predmet účtovníctvo v praxi uplatňuje a spája získané vedomosti a zručnosti s praxou. Dopĺňa základné odborné predmety ekonomického charakteru. Pri vyučovaní predmetu účtovníctvo v praxi sa rešpektuje zásada primeranosti a zaradenie doplňujúcich poznatkov je nadštandardné a závisí od kvalitatívnej úrovne žiakov.

 

Projekty, súťaže, …

2016-12-08 Súťaž v odpise textu …
2
016-11-29 Odborná exkurzia na okresnom súde …
2016-11-11 Prednáška o ekonomickej fakulte UMB …

Aktivity:

PK organizačne zabezpečovala dva ročníky krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP):

  • 49. ročník, ktorý sa konal v štvrtok 12. februára 2015. Zúčastnilo sa ho 34 žiakov   z 13 stredných škôl ŽSK,
  • 50. ročník , ktorý sa konal 11. februára 2016 a zúčastnilo sa na ňom 53 súťažiacich z 15 stredných škôl ŽSK.

Ďalšie aktivity PK:

  •  zapájanie žiakov do súťaží – Generácia Euro, Spracovanie informácií na počítači, Stredoškolský podnikateľský zámer, Finančná olympiáda, Mladý účtovník, Dobré správy samosprávy, Stredoškolská odborná činnosť, súťaže organizované cez JA Slovensko (Veľtrh podnikateľských talentov, Bankomat nápadov, Sociálne inovácie, Bussines Idea …), Námestovský ďateľ, Slanický ďateľ
  • projekty – Viac ako peniaze, Globálny etický program, Myslím ekonomicky, Aplikovaná ekonómia, Podnikanie v cestovnom ruchu, Komprax
  • odborné exkurzie – podniky (Makyta Námestovo,  MOBIS Slovakia), okresné súdy, veľtrhy
  • ostatné – Deň otvorených dverí, organizovanie akcie „Deň počatého dieťaťa“, Finančná gramotnosť (súťaž pre žiakov našej školy), Týždeň vedy a techniky